سامانه جامع شفافیت شهرداری فسا
آگهی مزایده‌ی اجاره کشتارگاه دام شهرداری فسا
  • تاریخ درج آگهی: 1401/3/26
  • حوزه درج آگهی: معاونتها
  • بخش درج آگهی: معاونت خدمات شهری
  • تاریخ شروع دریافت اسناد: : 1401/03/25
  • تاریخ پایان دریافت اسناد :1401/04/01
  • مهلت تحویل پیشنهاد :1401/04/11
  • زمان گشایش پاکتها :1401/04/11

شهرداری فسا در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از کشتارگاه بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده به شهرداری فسا مراجعه و یا با شماره تلفن 07153337367 و 09101246396 (آقای بلاغی) تماس حاصل نمایند.

1 -  متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مزایده ، مبلغ  200.000.000 ریال  را به حساب 0209012278004 بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند و یا ضمانت نامه معتبر بانکی (حداقل مدت اعتبار سه ماهه ) ارائه نمایند .

محل دریافت اسناد مزایده : اداره امور مالی شهرداری فسا

  1.  تاریخ انتشار مزایده : 1401/03/25
  2. مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ  1401/04/01 لغایت 1401/04/11
  3. تاریخ نهایی تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : 1401/04/11 ساعت 12:30

5 - تاریخ بازگشایی پاکت ها :    1401/04/11  ساعت 15 در محل شهرداری و حضور فقط یک نفر از اعضای شرکت به عنوان نماینده تام الاختیار در جلسه بلامانع است.

6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

7-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. 

9- سایر شرایط در اسناد مزایده و قرارداد قید می گردد.

 

نوبت اول : 1401/03/25        نوبت دوم: 1401/04/01                             محمد صادق صفرپور - شهردار فسا

فایل ضمیمه (اسناد مزایده):