سامانه جامع شفافیت شهرداری فسا
آگهی مناقصه عملیات عمرانی بوستان دانشجویان شهید شرفی و سلحشور
 • تاریخ درج آگهی: 1401/3/26
 • حوزه درج آگهی: معاونتها
 • بخش درج آگهی: معاونت عمرانی و شهرسازی
 • تاریخ شروع دریافت اسناد: : 1401/03/25
 • تاریخ پایان دریافت اسناد :1401/04/01
 • مهلت تحویل پیشنهاد :1401/04/11
 • زمان گشایش پاکتها :1401/04/11

شهرداری فسا در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های زیر از محل اعتبارات سال 1401 اقدام نماید. از کلیه شرکت های واجد شرایط ، با توجه به اطلاعات ذیل جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفن 09177311070 و 09173326537 اداره امورمالی تماس حاصل نمایند.

پروژه

برآورد اولیه ( ریال)

سپرده شرکت در مناقصه (ریال )

شماره فراخوان در سامانه ستاد

عملیات عمرانی بوستان دانشجویان سلحشور و شرفی

86.730.000.000

4.336.500.000

2001005146000034

 

 

 

 

 

1 -  متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مناقصه ، مبلغ موردنیاز را به حساب 0209012278004 بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند و یا ضمانت نامه معتبر بانکی (حداقل مدت اعتبار سه ماهه ) ارائه نمایند . همچنین متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را در سامانه تدارکات ثبت و اصل آن به صورت فیزیکی تا تاریخ نهایی تکمیل و تحویل اسناد مناقصه تحویل دبیر خانه شهرداری ارائه نمایند..

 1. محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (setadiran.ir)
 2.  تاریخ انتشار اسناد مناقصه : 25/ 03/ 1401
 3. مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 25/ 03/ 1401 تا 01/ 04/ 1401 ساعت 12:30
 4. تاریخ نهایی تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : 11/ 04/ 1401 ساعت 12:30

6 - تاریخ بازگشایی پاکت ها : 11/ 04/ 1401 ساعت 15 در محل شهرداری از طریق درگاه الکترونیکی سامانه تدارکات دولت شهرداری فسا بوده  و حضور فقط یک نفر از اعضای شرکت به عنوان نماینده تام الاختیار در جلسه بلامانع است.

7-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده سپرده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد..

9-  برنده مناقصه بایستی توانایی آن را داشته باشد به هنگام بستن قرارد بتواند 10% ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تسلیم شهرداری نماید.

10- قرارداد بر اساس شرایط عمومی پیمان منعقد خواهد شد .

11 - هزینه های درج آگهی دردو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

12 - مشخصات فنی پروژه ها و سایر شرایط در اسناد مناقصه و قرارداد قید می گردد.

نوبت اول :25/ 03/ 1401               نوبت دوم : 01 /04/ 1401                   محمد صادق صفر پور  -  شهردار فسا               

فایل ضمیمه (اسناد مناقصه):