سامانه جامع شفافیت شهرداری فسا
مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و حمل زباله منطقه 2
 • تاریخ درج آگهی: 1401/3/26
 • حوزه درج آگهی: معاونتها
 • بخش درج آگهی: معاونت خدمات شهری
 • تاریخ شروع دریافت اسناد: : 1401/03/11
 • تاریخ پایان دریافت اسناد :1401/03/16
 • مهلت تحویل پیشنهاد :1401/03/26
 • زمان گشایش پاکتها :1401/03/26

شهرداری فسا در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1033 / 1400/ ص مورخ 25/ 12/ 1400 شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری خدمات رفت و روب و حمل زباله در قالب منطقه دو به شرح زیر  از محل بودجه جاری شهرداری بر اساس نقشه تفکیکی به مدت یکسال  اقدام نماید. از کلیه شرکت ها واشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

منطقه

برآورد سالیانه ( ریال )

سپرده شرکت در مناقصه ( ریال )

شماره فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیک دولت

2

74.034.000.000

3.701.700.000

2001005146000014

 

 

 

 

1 -  متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مناقصه مبلغ  موردنیاز را به حساب 0209012278004 بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند و یا ضمانت نامه معتبر بانکی (حداقل مدت اعتبار سه ماهه ) ارائه نمایند . همچنین متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را در سامانه تدارکات ثبت و اصل آن به صورت فیزیکی تا پایان وقت اداری 08/ 03/ 1401 تحویل دبیر خانه شهرداری ارائه نمایند..

 1. محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (setadiran.ir)
 2.  تاریخ انتشار اسناد مناقصه 21/ 02/ 1401
 3. مهلت دریافت اسناد مناقصه  28/ 02/ 1401
 4. تاریخ نهایی تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : 08/ 03/ 1401 ساعت 14

6 - تاریخ بازگشایی پاکت ها : 08/ 03/ 1401 ساعت 15 در محل شهرداری از طریق درگاه الکترونیکی سامانه تدارکات دولت شهرداری فسا بوده  و حضور فقط یک نفر از اعضای شرکت به عنوان نماینده تام الاختیار در جلسه بلامانع است.

7-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده سپرده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد..

9-آخرین بروز رسانی مدارک شرکتها در سامانه شناسه اشخاص حقوقی نباید بیشتر از 4 سال تا زمان برگزاری مناقصه باشد .

10-متقاضیان بایستی گواهی تاییدیه سلامت ایمنی از وزارت تعاون کار و امور اجتماعی داشته باشند.

11-  برنده مناقصه بایستی توانایی آن را داشته باشد به هنگام بستن قرارد بتواند 10% ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تسلیم شهرداری نماید.

12- قرارداد بر اساس شرایط عمومی پیمان منعقد خواهد شد .

13 - پرداخت کلیه حقوق و مزایای  کارکنان بعهده شرکت برنده خواهد بود.

14 - هزینه های درج آگهی دردو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

15 - شرکت متعهد می باشد قصوری در پرداخت بیمه پرسنل نداشته باشد .

16 - متقاضیان بایستی رزومه کاری مرتبط و با حجم مشابه کار موجود داشته باشند و مستندات آن را ضمیمه اسناد مناقصه نمایند .

17 - متقاضیان می توانند در هر سه مناقصه شرکت نمایند اما نهایتا در یکی از مناطق می توانند قرارداد منعقد نمایند .

18 - سایر شرایط در اسناد مناقصه و قرارداد قید می گردد.

19 – مدارک شرکت کنندگان در مناقصه به هنگام بازگشایی پاکت ب توسط کمیسیون مستند سازی می گردد.

20 - متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند همه روزه در ساعات اداری  ، به معاونت خدمات شهری مراجعه و یا با شماره 07153331912 و 09173326537تماس حاصل نمایند.

 

نوبت اول : 21/ 02/ 1401         نوبت دوم 28/ 02/ 1401           محمد صادق صفرپور- شهردار فسا

فایل ضمیمه (اسناد مناقصه):