سامانه جامع شفافیت شهرداری فسا
مزایده اجاره بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG
  • تاریخ درج آگهی: 1401/3/26
  • حوزه درج آگهی: معاونتها
  • بخش درج آگهی: معاونت خدمات شهری
  • تاریخ شروع دریافت اسناد: : 1401/03/09
  • تاریخ پایان دریافت اسناد :1401/03/16
  • مهلت تحویل پیشنهاد :1401/03/26
  • زمان گشایش پاکتها :1401/03/26

شهرداری فسا در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG واقع در بلوار صاحب الزمان و ترمینال امام علی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده به شهرداری فسا مراجعه و یا با شماره تلفن 07153337367 و 09101246396 (آقای بلاغی) تماس حاصل نمایند.

1 -  متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مزایده ، مبلغ  1.000.000.000 ریال را به حساب 0209012278004 بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند و یا ضمانت نامه معتبر بانکی (حداقل مدت اعتبار سه ماهه ) ارائه نمایند .

محل دریافت اسناد مزایده : اداره امور مالی شهرداری فسا

  1.  تاریخ انتشار اسناد مزایده : 11/ 03/ 1401
  2. مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ  16/ 03/ 1401 لغایت 26/03/1401
  3. تاریخ نهایی تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : 26/ 03/ 1401 ساعت 14

5 - تاریخ بازگشایی پاکت ها :    26/ 03/ 1401  ساعت 15 در محل شهرداری و حضور فقط یک نفر از اعضای شرکت به عنوان نماینده تام الاختیار در جلسه بلامانع است.

6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

7-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده مزایده ، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. 

9- سایر شرایط در اسناد مزایده و قرارداد قید می گردد.

نوبن اول : 11/ 03/ 1401        نوبت دوم 16/ 03/ 1401                           محمد صادق صفرپور - شهردار فسا            

فایل ضمیمه (اسناد مزایده):