سامانه جامع شفافیت شهرداری فسا
مناقصه بهسازی پیاده‌رو بلوار شهید الوانی
 • تاریخ درج آگهی: 1401/3/26
 • حوزه درج آگهی: معاونتها
 • بخش درج آگهی: معاونت عمرانی و شهرسازی
 • تاریخ شروع دریافت اسناد: : 1401/03/09
 • تاریخ پایان دریافت اسناد :1401/03/09
 • مهلت تحویل پیشنهاد :1401/03/26
 • زمان گشایش پاکتها :1401/03/26

شهرداری فسا در نظر دارد نسبت به بهسازی پیاده رو بلوار شهید الوانی با برآورد اولیه 30.424.000.000 ریال  از محل بودجه جاری شهرداری اقدام نماید. از کلیه شرکت های واجد شرایط با توجه به شرایط ذیل  جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

1 -  متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مناقصه ، مبلغ  1.521.200.000 ریال  را به حساب 0209012278004 بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند و یا ضمانت نامه معتبر بانکی (حداقل مدت اعتبار سه ماهه ) ارائه نمایند . همچنین متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه را در سامانه تدارکات ثبت و اصل آن به صورت فیزیکی تا پایان وقت اداری 04/ 03/ 1401  تحویل دبیر خانه شهرداری ارائه نمایند..

 1. محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (setadiran.ir) با شماره فراخوان 2001005146000011
 2.  تاریخ انتشار اسناد مناقصه 17/ 02/ 1401
 3. تاریخ دریافت اسناد مناقصه  24/ 02/ 1401
 4. تاریخ نهایی تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : پایان وقت اداری 04/ 03/ 1401

6 - تاریخ بازگشایی پاکت ها : 05/ 03/ 1401 ساعت 15 در محل شهرداری از طریق درگاه الکترونیکی سامانه تدارکات دولت شهرداری فسا بوده  و حضور فقط یک نفر از اعضای شرکت به عنوان نماینده تام الاختیار در جلسه بلامانع است.

7-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده سپرده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد..

9-  برنده مناقصه بایستی توانایی آن را داشته باشد به هنگام بستن قرارد بتواند 10% ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تسلیم شهرداری نماید.

10- قرارداد بر اساس شرایط عمومی پیمان منعقد خواهد شد .

11 - هزینه های درج آگهی دردو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

12 - متقاضیان بایستی رزومه کاری مرتبط و با حجم مشابه کار موجود داشته باشند و مستندات آن را ضمیمه اسناد مناقصه نمایند .

13 - سایر شرایط در اسناد مناقصه و قرارداد قید می گردد.

14 – مدارک شرکت کنندگان در مناقصه به هنگام بازگشایی پاکت ب توسط کمیسیون مستند سازی می گردد.

15 - متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند همه روزه در ساعات اداری  ، به معاونت خدمات شهری مراجعه و یا با شماره 07153339805 و 09173326537 تماس حاصل نمایند.

چ

نوبت اول : 17/ 02/ 1401         نوبت دوم 24/ 02/ 1401                    محمد صادق صفرپور- شهردار فسا                                                                                                                          

فایل ضمیمه (اسناد مناقصه):