سامانه جامع شفافیت شهرداری فسا
تجدید مزایده فروش 5 واحد پروژه‌ی مروارید
  • حوزه درج آگهی: معاونتها
  • بخش درج آگهی : معاونت توسعه مدیریت و منابع
  • نوع برگزاری : تک مرحله ای
  • تاریخ شروع دریافت اسناد: : 1401/01/24
  • تاریخ پایان دریافت اسناد : 1401/02/10

شهرداری فسا در نظر دارد؛ به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر به شمارهای /1400/642ص 25/08/1400 و  844/1400/ص مورخ 1400/10/28 نسبت به فروش نقدی املاک خود  به شرح ذیل اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید، متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفن 53339806 و 09173326537 تماس حاصل نمایند.

ردیف

پلاک ثبتی

شماره قطعه 

مساحت

(متر مربع)

قیمت پایه هر متر مربع (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

نوع ملک و کاربری

آدرس

1

2/2915

GR 127

38/18

750.000.000

689.250.000

مغازه ،تجاری

خیابان امام پروژه مرواریدطبقه همکف

2

2/2915

GR 117

56/28

650.000.000

928.200.000

مغازه ،تجاری

خیابان امام پروژه مرواریدطبقه همکف

3

2/2915

GR 122

97/23

650.000.000

779.025.000

مغازه ،تجاری

خیابان امام پروژه مرواریدطبقه همکف

4

2/2915

GR 125

67/23

650.000.000

769.275.000

مغازه ،تجاری

خیابان امام پروژه مرواریدطبقه همکف

5

2/2915

GR 130

45.40

1.000.000.000

2.270.000.000

مغازه ،تجاری

خیابان امام پروژه مرواریدطبقه همکف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات : 5 باب مغازه دارای قراداد می باشد .                                           

-محل دریافت اسناد مزایده : اداره امور مالی شهرداری فسا

-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم  ، به اداره امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

-مهلت تحویل پیشنهادات بصورت پاکت سر بسته به دبیر خانه شهرداری فسا تا پایان وقت اداری   10/02/1401 می باشد .

-جلسه کمیسیون مزایده مورخ 11   /02/1401 ساعت 15 برگزار می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بلامانع است.

-برنده مزایده مکلف است ظرف مدت 7 روز پس از اعلام کتبی شهرداری وجه آن را به حساب در آمد شهرداری واریز نماید.

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهاو یا همه آن ها مختار است.

-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده، سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

-سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد.

-متقاضیان بایستی سپرده خود را در پاکت "الف" و اسنادخود را در پاکت "ب" و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت "ج" جداگانه تسلیم شهرداری نمایند .

-متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا ً سه ماهه درحق شهرداری فسا ارایه یا به حساب شماره 0209012278004 بنام سپرده شهرداری

واریز نمایند.

 -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضیان الزامی است.

- هزینه کارشناسی و هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده گان  مزایده می باشد.

مقاطعه کاران در صورت شرکت در مزایده و برنده شدن بایستی مبلغ کل مزایده نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند.

 

نوبت اول : 1401/01/24                                  نوبت دوم : 1401/01/31                  محمد صادق صفر پور  -  شهردار فسا   

فایل ضمیمه(اسناد آگهی) :