سامانه جامع شفافیت شهرداری فسا
آگهی مزایده فروش 11 مورد زمین و ساختمان و سرقفلی مغازه
  • حوزه درج آگهی: معاونتها
  • بخش درج آگهی : معاونت توسعه مدیریت و منابع
  • نوع برگزاری : تک مرحله ای
  • تاریخ شروع دریافت اسناد: : 1401/03/11
  • تاریخ پایان دریافت اسناد : 1401/03/18

شهرداری فسا در نظر دارد؛ به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر به شماره های 439/ 1400 مورخ 12/ 07/ 1400 و 952/ 1400 مورخ 12/ 12/ 1400و 1050/ 1400 مورخ 25/ 12/ 1400 نسبت به فروش نقدی املاک خود  به شرح ذیل اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید، متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفن 53339806 و 09173326537 تماس حاصل نمایند.

ردیف

پلاک ثبتی

شماره قطعه 

مساحت

(متر مربع)

قیمت پایه هر متر مربع (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

کاربری

آدرس

1

10782/ 2867

1

199.68

45.000.000

449.280.000

تجاری مسکونی

خیابان بنیاد شهید

2

10785/ 2867

4

239.29

40.000.000

478.580.000

تجاری مسکونی

خیابان بنیاد شهید کوچه 

3

10786/ 2867

5

220

33.000.000

363.000.000

تجاری مسکونی

خیابان بنیاد شهید کوچه 

4

10787/ 2867

6

260

31.000.000

403.000.000

تجاری مسکونی

خیابان بنیاد شهید کوچه 

5

10788/ 2867

7

243.58

30.000.000

365.370.000

تجاری مسکونی

خیابان بنیاد شهید کوچه 

6

10789/ 2867

8

203.85

31.000.000

315.967.500

تجاری مسکونی

خیابان بنیاد شهید کوچه 

7

10792/ 2867

11

276

25.000.000

345.000.000

تجاری مسکونی

خیابان بنیاد شهید کوچه 

8

10793/ 2867

12

240

32.000.000

384.000.000

تجاری مسکونی

خیابان بنیاد شهید کوچه 

9

3/ 2915

 

155.49

500.000.000

3.887.250.000

تجاری

ضلع غربی باغ ملی

10

1/ 2957 و2953

17

20.46

80.000.000

81.840.000

تجاری

خیابان جمهوری پاساژانقلاب

11

1/ 2957 و2593

18

21.29

80.000.000

85.160.000

تجاری

خیابان جمهوری پاساژانقلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف 1 الی 8 بصورت زمین و دارای سند می باشد . ردیف 10 و11 بصورت سرقفلی می باشد.

ردیف 9 بصورت ساختمان ( با شرط تحویل یکسال پس از تسویه حساب ) و دارای سند می باشد.

-محل دریافت اسناد مزایده : اداره امور مالی شهرداری فسا

-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم  ، به اداره امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

-مهلت تحویل پیشنهادات بصورت پاکت سر بسته به دبیر خانه شهرداری فسا تا پایان وقت اداری   28/ 03 /1401 می باشد .

-جلسه کمیسیون مزایده مورخ 28 / 03 /1401 ساعت 15 برگزار می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بلامانع است.

-برنده مزایده مکلف است ظرف مدت 7 روز پس از اعلام کتبی شهرداری وجه آن را به حساب در آمد شهرداری واریز نماید.

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهاو یا همه آن ها مختار است.

-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده، سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

-سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد.

-متقاضیان بایستی سپرده خود را در پاکت "الف" و اسنادخود را در پاکت "ب" و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت "ج" جداگانه تسلیم شهرداری نمایند .

-متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا ً سه ماهه درحق شهرداری فسا ارایه یا به حساب شماره

 0209012278004 بنام سپرده شهرداری واریز نمایند.

   -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضیان الزامی است.

   - هزینه کارشناسی و هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده گان  مزایده می باشد.

مقاطعه کاران در صورت شرکت در مزایده و برنده شدن بایستی مبلغ کل مزایده نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند.

       نوبت اول : 11/ 03/ 1401                                  نوبت دوم : 18/ 03/ 1401        محمد صادق صفر پور  -  شهردار فسا   

فایل ضمیمه(اسناد آگهی) :