سامانه جامع شفافیت شهرداری فسا
آگهی مزایده فروش 22 مورد زمین و ساختمان
  • حوزه درج آگهی: معاونتها
  • بخش درج آگهی : معاونت توسعه مدیریت و منابع
  • نوع برگزاری : تک مرحله ای
  • تاریخ شروع دریافت اسناد: : 1401/03/25
  • تاریخ پایان دریافت اسناد : 1401/04/01

شهرداری فسا در نظر دارد؛ به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر به شماره ه 1050/ 1400 مورخ 25/ 12/ 1400 و بند 4 صورتجلسه 49 مورخ 31/ 02/ 1401 نسبت به فروش نقدی املاک خود  به شرح ذیل اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید، متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفن 53339806 و 09173326537 تماس حاصل نمایند.

ردیف

پلاک ثبتی

شماره قطعه 

مساحت

(متر مربع)

قیمت پایه هر متر مربع (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

نوع و کاربری

آدرس

1

2170.4064.645/ 1356

1

136.48

24.000.000

163.776.000

منزل مسکونی

پشت ترمینال امام رضا

2

2170.4064.645/ 1356

2

154.55

26.000.000

200.915.000

منزل مسکونی

پشت ترمینال امام رضا

3

2170.4064.645/ 1356

3

134.16

24.000.000

160.992.000

منزل مسکونی

پشت ترمینال امام رضا

4

2294/ 1356

1

192

8.000.000

76.800.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

5

2294/ 1356

2

179

8.000.000

71.600.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

6

2294/ 1356

3

220

9.000.000

99.000.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

7

2294/ 1356

4

220

9.000.000

99.000.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

8

2294/ 1356

5

220

9.000.000

99.000.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

9

2294/ 1356

6

220

9.000.000

99.000.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

10

2294/ 1356

7

272.2

11.000.000

149.710.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

11

2294/ 1356

8

224.2

13.000.000

145.730.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

12

2294/ 1356

9

213.2

10.000.000

106.600.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

13

2294/ 1356

10

216.8

10.000.000

108.400.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

14

2294/ 1356

11

220.5

10.000.000

110.250.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

15

2294/ 1356

12

224.2

10.000.000

112.100.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

16

2294/ 1356

13

228

10.000.000

114.000.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

17

2294/ 1356

14

315.9

11.000.000

173.745.000

زمین مسکونی

انتهای بلوار لاله ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املاک بصورت قراردادی واگذار می شود و امور مربوط به اخذ سند بعهده خریدار و با همکاری شهرداری می باشد.

-محل دریافت اسناد مزایده : اداره امور مالی شهرداری فسا

-متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم  ، به اداره امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

-مهلت تحویل پیشنهادات بصورت پاکت سر بسته به دبیر خانه شهرداری فسا تا پایان وقت اداری   11/ 04 /1401 می باشد .

-جلسه کمیسیون مزایده مورخ 11 / 04 /1401 ساعت 15 برگزار می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بلامانع است.

-برنده مزایده مکلف است ظرف مدت 7 روز پس از اعلام کتبی شهرداری وجه آن را به حساب در آمد شهرداری واریز نماید.

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهاو یا همه آن ها مختار است.

-در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده، سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

-سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت قید می گردد.

-متقاضیان بایستی سپرده خود را در پاکت "الف" و اسنادخود را در پاکت "ب" و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت "ج" جداگانه تسلیم شهرداری نمایند .

-متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا ً سه ماهه درحق شهرداری فسا ارایه یا به حساب شماره

 0209012278004 بنام سپرده شهرداری واریز نمایند.

   -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضیان الزامی است.

   - هزینه کارشناسی و هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده گان  مزایده می باشد.

مقاطعه کاران در صورت شرکت در مزایده و برنده شدن بایستی مبلغ کل مزایده نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند.

 

نوبت اول : 25/ 03/ 1401                                  نوبت دوم : 01/ 04/ 1401        محمد صادق صفر پور  -  شهردار فسا   

فایل ضمیمه(اسناد آگهی) :