سامانه جامع شفافیت شهرداری فسا
بودجه ها و تفریغ های بودجه
بودجه‌ی مصوب سال 1401
تراز معین جزء (درآمد سال 1399)
تراز معین جزء (درآمد سال 1400 - از آغاز فروردین‌ماه تا نیمه‌ی مردادماه)
تراز معین جزء (درآمد سال 1400 - از نیمه‌ی مردادماه تا پایان اسفندماه)
تراز معین جزء (هزینه‌کرد سال 1399)
تراز معین جزء (هزینه‌کرد سال 1400 - از آغاز فروردین‌ماه تا نیمه‌ی مردادماه)
تراز معین جزء (هزینه‌کرد سال 1400 - از نیمه‌ی مردادماه تا پایان اسفندماه)
تراز معین جزء (درآمد سال 1398)
تراز معین جزء (هزینه سال 1398)
تراز معین جزء (درآمد سال 1397)